Αντικείμενο

Αντικείμενο Δραστηριότητας - Λειτουργία

Ο στόχος του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή  υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου του ΕΦΕΠΑΕ, το υποκατάστημα στην Κομοτηνή (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) έχει τις κάτωθι κύριες δραστηριότητες:

 1. Ευρεία δημοσιοποίηση των προκηρύξεων και ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων – επιχειρήσεων, μέσω:
 • Δημοσίευσης των προκηρύξεων στον Τύπο
 • Ηλεκτρονικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων
 • Διενέργειας ενημερωτικών ημερίδων
 1. Ηλεκτρονική παραλαβή (μέσω διαδικτύου) των προτάσεων των υποψηφίων, καθώς και παραλαβή της έντυπης μορφής αυτών.
 2. Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα, στις αποφάσεις εκχώρησης των πράξεων, στους οδηγούς εφαρμογής των ενισχύσεων και στα ισχύοντα θεσμικά και κανονιστικά κείμενα.
 3. Ευρεία δημοσιοποίηση της εγκριτικής απόφασης και των επιμέρους αποφάσεων ένταξης των πράξεων και ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων που υπέβαλαν επενδυτική πρόταση.
 4. Άμεση καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΟ όλων των αναγκαίων δεδομένων που αντιστοιχούν σε διαχειριστικές κινήσεις έκδοσης προκήρυξης, παραλαβής προτάσεων, αξιολόγησης προτάσεων, αποφάσεων ένταξης έργων στο πρόγραμμα και τροποποιήσεών τους.
 5. Παρακολούθηση, έλεγχος και πιστοποίηση (επαλήθευση) της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων των δικαιούχων.
 6. Αναζήτηση και εξασφάλιση των πόρων της Δημόσιας χρηματοδότησης, είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), είτε δια της μεθόδου προχρηματοδότησης του προγράμματος.
 7. Υλοποίηση της διαδικασίας εκταμίευσης της Δημόσιας Χρηματοδότησης των δικαιούχων των δράσεων της περιοχής ευθύνης του σε συνεργασία με την Κεντρική Δομή.
 8. Συνεχής παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων και παροχή υποστήριξης προς αυτούς, με στόχο την έγκαιρη και κανονική ολοκλήρωση των έργων αυτών.
 1. Παραλαβή των έργων των δικαιούχων.
 2. Καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων των δελτίων διαχείρισης που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και αντιστοιχούν σε διαχειριστικές κινήσεις ένταξης πράξεων, πιστοποίησης έργων, πληρωμών δικαιούχων, παραλαβής έργων, αντιλογισμού δαπανών όπου απαιτείται, δημοσιονομικών διορθώσεων.
 3. Παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση του έργου τους.
 

Ο ΕΦΕΠΑΕ, βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία –ΕΦΕΠΑΕ»  διαχειρίζεται τις κάτωθι δράσεις:

1) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α κύκλος)

2) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

3) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

4) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

5) Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

καθώς και τις δράσεις

6) ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

7) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ και βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΦΕΠΑΕ.

8) Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης Καθηκόντων για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των Δράσεων “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στον ΕΦΕΠΑΕ)

9) Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης Καθηκόντων για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” στον ΕΦΕΠΑΕ)

10) Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

11) Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση (βάσει του ΦΕΚ Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΕΦΕΠΑΕ)

Επίσης, ο ΕΦΕΠΑΕ έχει οριστεί ως Δικαιούχος στις κάτωθι Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:

12) Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

13) e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

14) Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

15) Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

16) Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

17) Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (βάσει απόφασης). Δείτε εδώ μια σύντομη περιγραφή της Δράσης.

18) Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών (βάσει απόφασης).

Skip to content