Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις (ΑΜΘ39)

H δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της στρατηγικής RIS3 προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό, ήτοι πρόσληψη ανέργων με αυξημένα προσόντα.

 

Επιδίωξη της Δράσης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας ανέργων και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας. Προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για διάστημα 24 μηνών, μέσω της πρόσληψης ανέργων, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών.

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 26-02-2024 και ώρα 09:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Τετάρτη 08-05-2024 και ώρα 15:00

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά επιχείρηση : 170.000€

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Προϋπολογισμός Δράσης: 12.500.000€

 

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027).

 

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που:

 α) έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2022,

 β) δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις/ωφελούμενου κατόχου Διπλώματος/Πτυχίου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/ Μεταπτυχιακό τίτλος, Διδακτορικό δίπλωμα
  • Έμμεσες Δαπάνες ( Υποχρεωτική κατηγορία δαπάνης . Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

0 έως 3 ΕΜΕ

Ένας (1) ωφελούμενος

από 3 έως 9 ΕΜΕ

Έως δύο (2) ωφελούμενοι

Περισσότερες από 9 ΕΜΕ

Έως τρεις (3) ωφελούμενοι

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: 

Η περίοδος υλοποίησης της πράξης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες πλέον δύο (2) μηνών που δίνεται από την πρόσκληση ως χρόνος εύρεσης και πρόσληψης του προσωπικού από την επιχείρηση, ήτοι συνολικά είκοσι έξι μήνες (26 μήνες).

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ). Προτάσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

Νέα - Ανακοινώσεις
Έντυπα - Υλοποίηση

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Skip to content