Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχειρήσεων (ΑΜΘ40)

H δράση αφορά στην «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3» (Δράση ESO4.1.δ) Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.   Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 04/03/2024 και ώρα 09:00 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Τρίτη 14/05/2024 και ώρα 15:00 Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης ανά επιχειρηματικό σχέδιο: 10.000€ Μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά επιχειρηματικό σχέδιο: 50.000€ Ποσοστό ενίσχυσης: 80% – 100% (εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ) Προϋπολογισμός Δράσης: 5.000.000€ Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027). Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν: α) μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης (28-12-2023) β) οι μέτοχοι-εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ήτοι 28-9-2023 και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. γ) και θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)-RIS3. Επιλέξιμες Δαπάνες
1 Δαπάνες προσωπικού
2 Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
3 Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
4 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
5 Λειτουργικές Δαπάνες
6 Δαπάνες Λογισμικού
7 Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
8 Έμμεσες Δαπάνες (π.χ. δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες)
Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος της Δράσης υποχρεούται σωρευτικά: ▪ να συμπληρώσει στο ΟΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής, όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ▪ να επισυνάψει στο ΟΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ▪ να οριστικοποιήσει την αίτησης χρηματοδότησης ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο. Οι οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης, όπως τεκμηριώνεται από την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ, θα αξιολογηθούν συγκριτικά
Νέα - Ανακοινώσεις
Έντυπα - Υλοποίηση

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Skip to content