Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας

Το Υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχει καθορίσει μία Πολιτική Ποιότητας συνδεδεμένη με την φιλοσοφία του και τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, του εκάστοτε Προγράμματος που διαχειρίζεται και γενικότερα του ΕΣΠΑ 2014-2020, του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Κεντρικής Μονάδας του φορέα και των Εταίρων του καθώς και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Αυτή η Πολιτική υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015 και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΠΑ και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. (κυρίως των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ).

Στόχος της Πολιτικής αυτής είναι η αποτελεσματική διαχείριση των Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ, των υπόλοιπων Ε.Π., καθώς και άλλων δράσεων που πιθανώς του ανατεθούν, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι αντίστοιχοι στόχοι στους τομείς παρέμβασής τους.

Για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής ο ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ καθιερώνει και ανασκοπεί μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα της διαχείρισης των Κρατικών Ενισχύσεων του Προγράμματος.

Για την επίτευξη των ανωτέρω ο ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ δεσμεύεται για :

• τη διαχείριση και την εκτέλεση των έργων κρατικών ενισχύσεων (πράξεων των δικαιούχων επιχειρήσεων) του ΕΠΑνΕΚ (και γενικότερα του ΕΣΠΑ 2014-2020) στη περιοχή ευθύνης του που έχει αναλάβει,

• τη συνεργασία με την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,

• την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών,

• διαρκή κατάρτιση, επιμόρφωση, αξιολόγηση και επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού,

• επάρκεια σε πόρους και υποδομές

• έμφαση στον πελάτη

• την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων του με το θεσμικό πλαίσιο,

• την παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών στις Αρμόδιες Αρχές,

• την εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του έργου του

• τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Η Διοίκηση, δίδοντας έμφαση στην οργάνωση και στην ποιότητα των εργασιών του υποκαταστήματος ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ, φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση όλων των εργαζομένων προκειμένου να συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των Κρατικών Ενισχύσεων στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ και γενικότερα του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Μπακαλίδου Κατερίνα


Γεν. Διευθύντρια υποκαταστήματος ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ

Skip to content