Ταυτότητα

Η ταυτότητα της εταιρείας μας

Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Κομοτηνή αποτελούμενος από τους κάτωθι 6 εταίρους:


Οι παραπάνω εταιρείες έχουν πολυετή εμπειρία Διαχείρισης, κυρίως, Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Στο Μετοχικό Κεφάλαιο και στη Διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του συμμετέχουν οι περισσότερες Ελληνικές συλλογικές επιχειρηματικές οργανώσεις, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας και όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο ΕΦΕΠΑΕ μέσω των έξι εταίρων του και του υποκαταστήματος, καλύπτει γεωγραφικά όλη τη χώρα. Τα έμπειρα στελέχη του Φορέα βρίσκονται κοντά στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αφενός διαχειριζόμενα τα ενταγμένα έργα (πιστοποιήσεις, πληρωμές κτλ) και αφετέρου παρέχοντας την αναγκαία τεχνική βοήθεια σε ζητήματα διαχείρισης.

Η Δομή του ΕΦΕΠΑΕ διαρθρώνεται σε δύο (2) επίπεδα λειτουργίας, τα οποία είναι:

  1. 1. H Κεντρική Δομή με έδρα την Αθήνα, η οποία ασκεί τη γενική διοίκηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εποπτεία του Φορέα & του έργου.
  2. 2. Η Περιφερειακή Δομή, η οποία αποτελείται από:

2.1 Έπτά (7) Περιφερειακές Μονάδες (έξι εταίροι ΕΦΕΠΑΕ και υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ) που αθροιστικά καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Η κάθε Περιφερειακή Μονάδα είναι αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών του έργου εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας (ζώνη ευθύνης) εκάστης εξ’ αυτών.

2.2 Σημεία Προβολής των δράσεων και Παραλαβής των προτάσεων που αθροιστικά καλύπτουν το σύνολο της χώρας

 

Υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Το υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ συστάθηκε τον Ιούλιο του 2021 και άρχισε να λειτουργεί  επίσημα στις 13-7-2021, αναλαμβάνοντας το σύνολο του διαχειριστικού έργου για την περιφέρεια ΑΜ&Θ σε δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ και του ΠΕΠ ΑΜΘ.

Ο φορέας στεγάζεται σε σύγχρονα γραφεία στο κτήριο της εφημερίδας “Παρατηρητής”, όπισθεν οικισμού ΗΦΑΙΣΤΟΥ.

Απασχολεί 54 άτομα, στην πλειοψηφία άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση και εμπειρία στον χώρο των κρατικών ενισχύσεων.

Τρία βασικά τμήματα αποτυπώνουν τη συνολική δραστηριότητα του φορέα:

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)
  • Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΜ&Θ
  • Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων

Στα πλαίσια καλύτερης οργάνωσης του χώρου δημιουργήθηκαν 3 νέοι χώροι συνεργασίας, με σύγχρονη υποδομή και ακολουθώντας τα σχετικά πρωτοκόλλα υγείας.

Skip to content