Υποστηρικτικό Υλικό για τα δικαιολογητικά ένταξης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ της υπ’ αριθμ. 6292/1921/Α2/25-10-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Προσωρινός κατάλογος  Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕκ)” 2014 – 2020 πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Πρόσκλησης το αργότερο έως τις 30/11/2016.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά ένταξης και οδηγίες συμπλήρωσής τους.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content