ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο στόχος του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή  υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου του ΕΦΕΠΑΕ, το υποκατάστημα στην Κομοτηνή (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) έχει τις κάτωθι κύριες δραστηριότητες:

 1. Ευρεία δημοσιοποίηση των προκηρύξεων και ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων – επιχειρήσεων, μέσω:
 • Δημοσίευσης των προκηρύξεων στον Τύπο
 • Ηλεκτρονικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων
 • Διενέργειας ενημερωτικών ημερίδων
 1. Ηλεκτρονική παραλαβή (μέσω διαδικτύου) των προτάσεων των υποψηφίων, καθώς και παραλαβή της έντυπης μορφής αυτών.
 2. Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα, στις αποφάσεις εκχώρησης των πράξεων, στους οδηγούς εφαρμογής των ενισχύσεων και στα ισχύοντα θεσμικά και κανονιστικά κείμενα.
 3. Ευρεία δημοσιοποίηση της εγκριτικής απόφασης και των επιμέρους αποφάσεων ένταξης των πράξεων και ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων που υπέβαλαν επενδυτική πρόταση.
 4. Άμεση καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΟΙΟ όλων των αναγκαίων δεδομένων που αντιστοιχούν σε διαχειριστικές κινήσεις έκδοσης προκήρυξης, παραλαβής προτάσεων, αξιολόγησης προτάσεων, αποφάσεων ένταξης έργων στο πρόγραμμα και τροποποιήσεών τους.
 5. Παρακολούθηση, έλεγχος και πιστοποίηση (επαλήθευση) της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων των δικαιούχων.
 6. Αναζήτηση και εξασφάλιση των πόρων της Δημόσιας χρηματοδότησης, είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), είτε δια της μεθόδου προχρηματοδότησης του προγράμματος.
 7. Υλοποίηση της διαδικασίας εκταμίευσης της Δημόσιας Χρηματοδότησης των δικαιούχων των δράσεων της περιοχής ευθύνης του σε συνεργασία με την Κεντρική Δομή.
 8. Συνεχής παρακολούθηση των έργων των δικαιούχων και παροχή υποστήριξης προς αυτούς, με στόχο την έγκαιρη και κανονική ολοκλήρωση των έργων αυτών.
 1. Παραλαβή των έργων των δικαιούχων.
 2. Καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων των δελτίων διαχείρισης που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και αντιστοιχούν σε διαχειριστικές κινήσεις ένταξης πράξεων, πιστοποίησης έργων, πληρωμών δικαιούχων, παραλαβής έργων, αντιλογισμού δαπανών όπου απαιτείται, δημοσιονομικών διορθώσεων.
 3. Παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση του έργου τους.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content