ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ ΑΜΘ – Οικονομική Συμβουλευτική (ή «ΔΕΣΜ-ΟΣ», ή «φορέας»), είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας, με σκοπό την ανάληψη και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ (Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ).

Ο φορέας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα, και εδρεύει από το 1996 στην Κομοτηνή, στην οδό Αποστόλου Σούζου 14, ενώ το καλοκαίρι του 2019 η εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις Όπισθεν του οικισμού Ηφαίστου. Ο φορέας διατηρεί υποκαταστήματα στις πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας και τις έδρες των κατά τόπους επιμελητηρίων.

Σκοπός της αστικής εταιρείας είναι η ανάληψη και διαχείριση, ως ενδιαμέσου φορέα, κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ( Άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας)

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας είναι:

  • Γενική Συνέλευση των Εταίρων
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η διαχειριστική Επιτροπή της οποίας τα μέλη είναι δύο (2) και ορίζονται απαραιτήτως ως εξής:

   – Ένα (1) μέλος από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

   – Ένα (1) μέλος από τα Επιμελητήρια

Οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες εκάστου εκ των οργάνων διοίκησης ορίζονται στα Άρθρα 7,8,9,10,11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  • Ο υπεύθυνος Έργου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει σαν τομέα ευθύνης την τεχνοκρατική υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων. Είναι ο καθόλα αρμόδιος να συναλλάσσεται με τους υπεύθυνους φορείς στα συναρμόδια Υπουργεία και με τους τελικούς δικαιούχους όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες.
  • Τα στελέχη που απασχολούνται στον ΕΦΔ έχουν διαχειριστικό και συμβουλευτικό ρόλο. Ειδικότερα είναι υπεύθυνοι για την πορεία υλοποίησης των έργων του τομέα ευθύνης τους παρέχοντας όλες τις αναγκαίες διευκρινίσεις και συμβουλές προς τους δικαιούχους. .

Οι αναφορές που συντάσσονται και αποστέλλονται από το στελεχιακό δυναμικό του Ε.Φ.Δ. είναι αυτές που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση του Ε.Φ.Δ. και της Αναθέτουσας Αρχής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος/Προσωρινός Διαχειριστής: κος Χαβιαράς Παντελής

Αντιπρόεδρος:

Γενικός Διευθυντής:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content