ΕΣΠΑ 2007-2013

Στα πλαίσια της  προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013 η ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. συμμετείχε ως εταίρος για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα), ο οποίος είχε επιλεχθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), μετά από διαγωνιστική διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε το 2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4γ του Ν. 3614/07 και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες έργου προς εκτέλεση.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content