Παράταση έως τις 15/06/2017 της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Με την υπ’ αρ. Πρωτ. 2002/723/Α2/27-04-2017 (ΑΔΑ: 6Ω4Ο465ΧΙ8-ΩΒΧ) απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017.

Η προθεσμία έως την 15 Ιουνίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του Επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επχειρηματικών σχεδίων τα δικαιολογητικά υποβληθούν πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση ‘Ενταξής τους στη δράση.

Η παρούσα απόφαση έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content