Απόφαση έγκρισης Πρακτικού 14/16-03-2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ”

Δείτε το πρακτικό

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content