Παραρτήματα του Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” (Β΄ Κύκλος)

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα ΥΔ για Συμμετοχή σε άλλα Προγράμματα (word)
– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Επιλέξιμοι ΚΑΔ (excel)
– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI – Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για τη Δράση (word)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content