Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

 

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

Σημειώνουμε ότι, όπως αναφέρεται και στον Οδηγό του προγράμματος, στην ενότητα Ι.1.10.3 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ» σελ. 21/35, οι αποφάσεις ένταξης για όσα έργα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος δικαιολογητικών και θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής, εκδίδονται τμηματικά.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content