Υπεύθυνες Δηλώσεις Ένταξης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

  • Η Υπεύθυνη Δήλωση Α υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής και προσκομίζεται επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση Β των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την επιχείρηση υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής. Η περίοδος αναφοράς είναι από 1/1/2015 και μετά.
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε. της αιτηθείσας προς χρηματοδότηση επιχείρησης και υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής. Η περίοδος αναφοράς είναι το έτος 2016.

 

Υπεύθυνη Δήλωση Α Παράρτημα VII

Υπεύθυνη Δήλωση Β Παράρτημα VII

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ Παράρτημα VII

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content