Πληροφορίες για την λήψη προκαταβολής

 

 

Η διαδικασία λήψης προκαταβολής περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 (σελ. 48 ) της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Επισημαίνεται ότι για τη λήψη προκαταβολής (έως 40% της συνολικής επιχορήγησης) ο Δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο Ίδρυμα.

Τα δικαιολογητικά λήψης της προκαταβολής περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΧ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

 

Πατήστε για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 

Πατήστε για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση ΙΒΑΝ

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Skip to content