Πληροφορίες και υλικό για τη λήψη προκαταβολής

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν το αίτημα τους σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , συμπεριλαμβανομένης της εγγυητικής προκαταβολής, στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Απ. Σούζου 14, 69133 Κομοτηνή, ΤΘ 145). Τα δικαιολογητικά αναφέρονται στο Παράρτημα  Χ του επικαιροποιημένου Οδηγού της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης (9η τροποποίηση).

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content