Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)»

 

Υπενθυμίζεται στους Δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)», ότι στο πλαίσιο της οριστικής ένταξης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, θα πρέπει να τηρείται η ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας.

(Για τη λήψη του απαιτούμενου υλικού δημοσιότητας παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ)

Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της Πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνει υποχρεωτικά το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

α) τοποθετώντας, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικές με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος (αρχείο 1. webpraxi.pdf – για τη λήψη πατήστε παραπάνω).

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της  πράξης, ο Δικαιούχος της Πράξης οφείλει να διατηρήσει την αφίσα σε ευδιάκριτο σημείο στο χώρο του, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η κανονιστική υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης (μακροχρόνιες υποχρεώσεις).

β) τοποθετώντας στο διαδικτυακό του τόπο (εάν διαθέτει), σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω.

Παρόλο που προτείνεται η χρήση όλων των ανωτέρω σημάτων και περιγραφών, εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει το έμβλημα της Ε.Ε. με την αντίστοιχη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, έχουμε συμπεριλάβει e-banner σε εναλλακτικές διαστάσεις (αρχείο webdikaiouxoi.zip – για τη λήψη πατήστε παραπάνω).

Μέσω του e-banner που θα επιλέξετε,  ο επισκέπτης της ιστοσελίδας θα πρέπει να οδηγείται στο αρχείο webpraxi.pdf.

γ) στην περίπτωση ύπαρξης Νέας Θέσης Εργασίας (ΝΘΕ), θα πρέπει να υπάρχει μια γνωστοποίηση (άπαξ) εκ μέρους του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, ότι το μισθολογικό του κόστος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Η γνωστοποίηση θα φέρει τις υπογραφές εργοδότη και εργαζόμενου. Η γνωστοποίηση θα προσκομίζεται από τον επενδυτή με οποιοδήποτε αίτημα ελέγχου περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας (αρχείο 3.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘ. ΚΟΣΤΟΥΣ.DOCX – για τη λήψη πατήστε παραπάνω).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο/Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content