Ορθή Επανάληψη της από 29/11/2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content