Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων του Β΄ προσωρινού καταλόγου της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Ενημερωτικό Σημείωμα Οδηγιών

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 1860/614/Α3/26.03.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020» (ΑΔΑ:7ΖΜΟ465ΧΙ8-3Χ0) πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ της 8ης Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης το αργότερο έως την 8/05/2018.

Αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του είναι διαθέσιμα τα παρακάτω αρχεία:

  1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης Παραρτήματος ΧΙΙ της 8ης Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης
  2. ΥΔ_Α_Παράρτημα VΙI_ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
  3. ΥΔ_B_Παράρτημα VΙI _ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
  4. ΥΔ _Δήλωση ΜΜΕ_Παράρτημα VΙI _ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ανάλογα με το είδος του δικαιούχου (Υφιστάμενη ή Νέα Επιχείρηση) και τη νομική μορφή, προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του Αρχείου 1.

Η Υπεύθυνη δήλωση Α (Αρχείο 2) υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής, και προσκομίζεται επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Β (Αρχείο 3) των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την επιχείρηση υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής. Η περίοδος αναφοράς είναι από 1/1/2016 και μετά.

Η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ (Αρχείο 4) αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε της αιτηθείσας προς χρηματοδότηση επιχείρηση και υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής. Η περίοδος αναφοράς είναι το έτος 2016.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον κατάλογο των δικαιολογητικών και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content