Πολιτική Ποιότητας

 

 

 

Στόχος του φορέα είναι να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και εφαρμογής Μέτρων Προγραμμάτων από αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, μεγιστοποιώντας το όφελος των πελατών του και εξασφαλίζοντας την πλήρη ικανοποίησή τους.

 Η διασφάλιση της ποιότητας των έργων που υλοποιεί ο φορέας απαιτεί την πλήρη αφοσίωση στο έργο και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των στελεχών και συνεργατών του φορέα.

Για  την επίτευξη της ποιότητας, ο φορέας βασίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:

α. Πλήρη κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη, έτσι όπως αυτές εκφράζονται στις συμβάσεις με τον πελάτη (και τις τροποποιήσεις αυτών), στις Οδηγίες, Κανονισμούς και Εγκυκλίους εφαρμογής των Μέτρων των Προγραμμάτων, τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η ΔΕΣΜ-ΟΣ

β. Σχεδιασμός και προγραμματισμός υλοποίησης ενός έργου που έχει αναλάβει ο φορέας και παρακολούθηση της πορείας του μέσα από σχετικές αναφορές και έντυπα

γ. Σχεδιασμός και προγραμματισμός δραστηριοτήτων ανάπτυξης εργασιών του φορέα μέσω του προγραμματισμού υποβολής φακέλων υποψηφιότητας ανάληψης νέων έργων

δ. Επιλογή στελεχών και συνεργατών με αποδεδειγμένες τεχνικές ικανότητες, επαγγελματική κατάρτιση και σωστή κατανομή τους για το σχηματισμό της Ομάδας Έργου

ε. Τήρηση των προθεσμιών που έχουν τεθεί και την ικανοποίηση των στόχων του πελάτη εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων

στ. Συνεχή προσπάθεια εξάλειψης αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των εγκεκριμένων έργων που διαχειρίζεται ο φορέας, έχοντας ως βάση τις συμβάσεις με τους δικαιούχους έργων και τα Τεχνικά Δελτία και Παραρτήματα

ζ. Καλή συνεργασία με τον πελάτη και τους δικαιούχους των εγκεκριμένων έργων, προκειμένου να προωθηθούν και να ικανοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι του πελάτη και η διασφάλιση της πληροφορίας του πελάτη

η. Εξασφάλιση τεχνολογίας αιχμής και κατάλληλης υποδομής για την υποστήριξη των έργων που έχει αναλάβει ο φορέας

θ. Εξασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας εσωτερικά μέσα στον φορέα

ι.  Ανάλυση, στο τέλος κάθε έργου, των πληροφοριών σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του έργου, τυχόν προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

ια. Συνεχή μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη με την ολοκλήρωση κάθε έργου, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.

Η παραπάνω πολιτική ποιότητας, διαμορφώνεται από τη Διεύθυνση του φορέα και εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή. Για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας, ο φορέας έχει αναπτύξει όλα τα απαραίτητα μέσα στα οποία εξασφαλίζεται η ικανοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

Η πολιτική ποιότητας γίνεται γνωστή σε όλο το προσωπικό του φορέα (είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του φορέα) καθώς και σε όλους τους συνεργάτες της   ΔΕΣΜ-ΟΣ και γίνεται αναφορά σε αυτήν σε κάθε περίσταση που σχετίζεται με θέματα ποιότητας.

 

Γενικός Διευθυντής

Αρχοντίκης Παναγιώτης

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content