Έντυπα για την λήψη Προκαταβολής στα πλαίσια του Προγράμματος “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Για την καταβολή της επιχορήγησης προκαταβολής απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένο από το ΠΣΚΕ Αίτημα χορήγησης Προκαταβολής υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (εταιρική σφραγίδα) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης

2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση).

3. Τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας, εφόσον έχουν υπάρξει (για ατομικές επιχειρήσεις μεταβολές στη ΔΟΥ)

4. Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού (Για τις ατομικές επιχειρήσεις Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής περί μη μεταβολής, ότι δεν έχουν τροποποιηθεί/ μεταβληθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως σήμερα)

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητα ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων.

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών .

7. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

8. Πιστοποιητικό μη αίτησης για πτώχευση

9. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση

10. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση

11. Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει γίνει εκχώρηση

12. Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με θεώρηση για το γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση

13. Ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (σύμφωνα με το υπόδειγμα)

14. Τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ενδεχομένως αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτημα

15. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νομίμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων De Minimis, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IX της Πρόσκλησης.

16. Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού / εταιρικού λογαριασμού (IBAN λογαριασμού δικαιούχου), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου (σύμφωνα με το υπόδειγμα).

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content