Δικαιολογητικά λήψης προκαταβολής στο Πρόγραμμα “ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”

 

EΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)»

ΔΡΑΣΗ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

 1. Αίτημα Προκαταβολής (το οποίο υποβάλλεται πρώτα ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας www.ependyseis.gr/mis) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (εταιρική σφραγίδα) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης.
 2. Ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής, αορίστου χρόνου, η οποία χορηγείται από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis – επιλέγετε από αριστερά το μενού της Δράσης και στη συνέχεια «Πληροφορίες»). Η εγγυητική εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ, Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού, 11526, Αθήνα, και το ποσό αυτής πρέπει να συμπίπτει με το δηλωθέν ποσό προκαταβολής που συμπληρώνεται στο σχετικό αίτημα και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το 40% της δημόσιας επιχορήγησης που έχει εγκριθεί.
 3. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (για την έδρα και τυχόν υποκαταστήματα υλοποίησης της επένδυσης) μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση στην οποία θα αναγράφεται ημερομηνία).
 4. Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού της εταιρείας (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων). Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της επιχείρησης σε σχέση με την υποβολή, ζητείται επιπρόσθετα επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου (κωδικοποιημένου) καταστατικού.
 5. Δικαιολογητικά Μετοχικής/Εταιρικής σύνθεσης:

Για Α.Ε.: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση με υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης

Για Ε.Π.Ε.: Ισχύον Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)

Για Ο.Ε./Ε.Ε./Ι.Κ.Ε.: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση

Για ατομική επιχείρηση: Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης από την ημερομηνία ένταξης έως σήμερα, σε σχέση με το ισχύον τεχνικό παράρτημα.

 1. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων):

Για Α.Ε.: Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΓΕΜΗ) ή Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης σε ισχύ

Για Ε.Π.Ε.: Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό

Για Ο.Ε./Ε.Ε./Ι.Κ.Ε.: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση

 1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης.
 2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αίτησης για πτώχευση.
 3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί μη θέσης σε εκκαθάριση (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων).
 4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων).
 5. Πρακτικό Δ.Σ. (για ΑΕ) ή Πρακτικό Γ.Σ. (για ΕΠΕ & ΙΚΕ) ή Υπεύθυνη Δήλωση (ΟΕ, ΕΕ, Ατομική επιχείρηση) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το διαχειριστή/νόμιμο εκπρόσωπο, όπου θα δηλώνεται ότι η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει εκχωρηθεί ή σε περίπτωση εκχώρησης: Σύμβαση εκχώρησης με το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα καθώς και βεβαίωση του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύματος για το IBAN της σύμβασης εκχώρησης
 6. Πρόσφατη Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης, ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων
 7. Πρόσφατη Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) ασφαλιστικών εισφορών
 8. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Νομίμου Εκπροσώπου περί σώρευσης των ενισχύσεων De Minimis (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων ατομικού / εταιρικού λογαριασμού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα).
 10. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν εκκρεμεί διαδικασία εκτέλεσης προηγούμενης απόφασης ανάκτησης (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα έγγραφα

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content