ΑΠΟΦΑΣΗ: Αναστολή προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τις Δράσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του Πίνακα που ακολουθεί, αναστέλονται όλες οι δεσμευτικές προθεσμίες που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, ενδεικτικά: παροχή διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για αξιολόγηση ένταξης, αξιολόγηση ένστασης, καθώς και για ένταξη προτάσεων, υποβολή ένστασης επί σχετικής διοικητικής απόφασης, υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και επαλήθευσης, ολοκλήρωση πράξεων. Η αναστολή των προθεσμιών κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων/αναγκαίων μέτρων για την οικονομία της Χώρας.

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

Σχετικές Αποφάσεις Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν Τίτλος Δράσης
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 668/148/Α2/11.02.2016 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 667/147/Α2/11-02-2016 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 669/149/Α2/11-02-2016 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 670/150/Α2/11-02-2016 Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/A2/08.06.2017 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5732/713/Α3/07-11-2017 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6129/852/Α3/20-11-2017 ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8756/2894/Α3/19-12-2018 Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8755/2893/Α3/19-12-2018 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3168/531/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Βήμα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3167/530/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Άλμα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3185/1063/Α3/04.06.2018 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η αναστολή ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης απόφασης.

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content