ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρση της Αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

 

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τις Δράσεις του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του Πίνακα που ακολουθεί, αίρεται η αναστολή (βάσει των υπό άνω 51 και 52) όλων των δεσμευτικών προθεσμιών που αφορούν στην αξιολόγηση, υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, ενδεικτικά: παροχή διευκρινίσεων και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για αξιολόγηση ένταξης, αξιολόγηση ένστασης, καθώς και για ένταξη προτάσεων, υποβολή ένστασης επί σχετικής διοικητικής απόφασης, υποβολή αιτήματος πιστοποίησης και επαλήθευσης, ολοκλήρωση πράξεων.

Οι ημερομηνίες που θα ισχύσουν ακολουθούν τις εκάστοτε προθεσμίες που ορίζονται στις εν ισχύ κατωτέρω προσκλήσεις και ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται η κάθε αίτηση χρηματοδότησης.

Ειδικότερα και όσον αφορά στα ως άνω υπό 53, 55 και 56, του προοιμίου, ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (επί ποινή αποκλεισμού) ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2020.

Ειδικότερα και όσον αφορά στα ως άνω υπό 53, 55 και 56, του προοιμίου, ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (επί ποινή αποκλεισμού) ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου 2020.Υπενθυμίζεται ότι για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα, από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στις δράσεις θα εκδίδεται το συντομότερο η σχετική Απόφαση υπαγωγής τους ή μη στη Δράση.

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

Σχετικές Αποφάσεις Αναλυτικής Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν Τίτλος Δράσης
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 668/148/Α2/11.02.2016 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 667/147/Α2/11-02-2016 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 669/149/Α2/11-02-2016 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 670/150/Α2/11-02-2016 Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2713/1046/A2/08.06.2017 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5732/713/Α3/07-11-2017 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6129/852/Α3/20-11-2017 ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8756/2894/Α3/19-12-2018 Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 8755/2893/Α3/19-12-2018 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3168/531/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Βήμα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3167/530/Α2/04-06-2018 Ψηφιακό Άλμα
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3185/1063/Α3/04.06.2018 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή, καθώς και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να προβούν οι ενδιαφερόμενοι, κατά περίπτωση.

Η άρση της αναστολής ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. Ως ημερομηνία έναρξης όλων των προθεσμιών που είχαν ανασταλεί, ορίζεται η δημοσίευση της παρούσας.

Σε περίπτωση που προθεσμία ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content