Ενημέρωση δικαιούχων της Δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”

Σε συνέχεια διευκρινιστικής οδηγίας της ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ, κατόπιν ερωτημάτων δικαιούχων της Δράσης, αναφορικά με την δαπάνη “Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων” και την δυνατότητα πιστοποίησής της σε αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης, σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η πιστοποίηση τόσο σε ενδιάμεσο όσο και σε τελικό αίτημα επαλήθευσης.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι για την πιστοποίηση της δαπάνης πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Αναλυτική Πρόσκληση και ειδικότερα στο κεφ. 6.1, παρ. 7 καθώς και να υποβάλλονται τα παραδοτέα όπως αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ, Α7.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content