1η Τροποποίηση της Απόφασης Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ του ΕΠ “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020”

1η Τροποποίηση της 1623/03-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΚΟ7ΛΒ-Α3Δ/ΦΕΚ1249/Β/12.04.2019) Απόφασης Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΤ)

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content