ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Επικύρωση του 1ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Σε συνέχεια της απόφασης επικύρωσης του 1ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων, ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει, όπως προβλέπεται στην αναλυτική πρόσκληση, η αποστολή του, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, σε κάθε δικαιούχο. Ακολούθως, ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής ένστασης η οποία υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Προτάσεις που θα υποβάλλουν ένσταση δεν μπορούν να επανυποβληθούν μέχρι την οριστική εξέταση της ένστασης ενώ προτάσεις που δεν υποβάλλουν ένσταση μπορούν να διορθωθούν / συμπληρωθούν και υποβληθούν εκ νέου. Σημειώνεται ότι η εξέταση της ένστασης γίνεται με τα δικαιολογητικά που έχουν αρχικά κατατεθεί και ότι συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή διορθώσεις επί των προτάσεων δεν εξετάζονται.

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση και τον πίνακα αξιολογημένων προτάσεων

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content