Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 αλλά και  τον Επικοινωνιακό Οδηγό Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι δικαιούχοι που εντάσσονται στην Δράση  «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» θα πρέπει να λάβουν μέτρα πληροφόρησης ώστε να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος (επιχείρηση) κατά την υλοποίηση της Πράξης, θα πρέπει να:

α) τοποθετήσει, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικές με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως π.χ. η είσοδος (Υπόδειγμα αφίσας).

β) τοποθετήσει, στο διαδικτυακό του τόπο (εάν διαθέτει), σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το λογότυπο του ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020», χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω.

Παρόλο που προτείνεται η χρήση όλων των ανωτέρω σημάτων και περιγραφών, εάν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει το έμβλημα της Ε.Ε. με την αντίστοιχη αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, έχουμε συμπεριλάβει e-banner σε εναλλακτικές διαστάσεις (πατήστε εδώ).

Μέσω του e-banner που θα επιλέξετε,  ο επισκέπτης της ιστοσελίδας θα πρέπει να οδηγείται εδώ.

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content