Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού για δίμηνη απασχόληση στο πλαίσιο αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ) Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  που εδρεύει στην Κομοτηνή (όπισθεν οικισμού  Ηφαίστου) έπειτα από την με αριθμό 35/2021  απόφαση του Δ.Σ., αναζητά προσωπικό  για δίμηνη απασχόληση. Προτίθεται δε να συνάψει σύμβαση έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών  με 30 άτομα με δυνατότητα επέκτασης έως και 50 συνολικά ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών της   δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Η Δράση (3δ.5-6.2) «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας», Θεματικό στόχο 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ», Επενδυτική Προτεραιότητα 3δ «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο 5-6 «Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ».

Αφορά στην ενίσχυση με κεφάλαιο κίνησης υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ενδέχεται όχι μόνο να αντιμετωπίσουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά και να υποστούν σημαντική ζημιά λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημιές δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς, στις οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις σε βαθμό που να υπονομευθεί η βιωσιμότητά τους.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού και τη φύση της Δράσης (καταβολή κεφαλαίου κίνησης και  αξιολόγηση των πράξεων που  αφορά κυρίως  σε έλεγχο πληρότητας τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και όχι στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων) οι ενδιαφερόμενοι καλούνται στην αξιολόγηση των υποβολών των αιτημάτων χρηματοδότησης και στον έλεγχο αιτημάτων καταβολής της ενίσχυσης. Η  σύμβαση έργου θα έχει διάρκεια το ανώτερο δυο μήνες.

Τονίζεται ότι ενδιαφερόμενοι που έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση των αιτημάτων δεν μπορούν να αναλάβουν τις πράξεις που αξιολόγησαν σε οποιαδήποτε άλλο στάδιο επιλογής ή παρακολούθησης.

Ο ανάδοχος θα εισπράττει την αμοιβή του με δελτίο παροχής υπηρεσιών, θεωρημένο από την οικονομική εφορία.

Τα πρόσωπα τα οποία θα προσληφθούν θα παρέχουν την εργασία τους είτε με φυσική παρουσία στους χώρους της εταιρίας σε ωράριο που θα καθοριστεί από την εταιρία είτε με τηλεργασία. Επίσης με την υπογραφή της σύμβασης θα κληθούν να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση Εμπιστευτικότητας και μη Σύγκρουσης Συμφερόντων .

Τα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι περιγράφονται ακολούθως:

1.Απαιτούμενα προσόντα

1.ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

2.Συνεκτιμώμενα προσόντα

1.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3.ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1.Βαθμολογία Απαιτούμενων Προσόντων-Κριτηρίων

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Χ 110=ΜΟΡΙΑ

2.Βαθμολογία Συνεκτιμώμενων Προσόντων-Κριτηρίων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 200 ΜΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 400 ΜΟΡΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΕΡΓΟ 50 ΜΟΡΙΑ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑ 500 ΜΟΡΙΑ

Τόπος υλοποίησης: Κομοτηνή.

Η αμοιβή θα ορίζεται για κάθε αξιολόγηση των υποβολών των αιτημάτων χρηματοδότησης και ελέγχου αιτημάτων καταβολής της ενίσχυσης ως εξής

Από 0-100 για κάθε αξιολόγηση/έλεγχο 6 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Από 200-300 για κάθε αξιολόγηση/έλεγχο 7 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Από 300-400 για κάθε αξιολόγηση/έλεγχο 8 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Από 400-500 για κάθε αξιολόγηση/έλεγχο 9 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Από 500< για κάθε αξιολόγηση/έλεγχο 10 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

2. Φ/Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ.

3. ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (εφόσον υπάρχει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ).

4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ όπως προκύπτει μέσα από ΠΣΚΕ ή από ΑΠΥ.

5. ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω email στο info@desm-os.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) ημέρες και ξεκινάει από 23-2-2021 έως 25-2-2021.Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας- email.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2531072388 στις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Παρασκευή) ώρες (8.30π.μ.-3.30μ.μ.)

Υπεύθυνη παροχής πληροφοριών κα Μαρία Τζελέπη.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21-2-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content