Διευκρίνιση για την υποχρέωση συμπλήρωσης 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας στη Δράση «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

 

Ενημερώνουμε τους ωφελούμενους της δράσης του ΕΠΑνΕΚ “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” ότι στις προϋποθέσεις συμμετοχής , Κεφ. 4, σημείο 3β της Αναλυτικής Πρόκλησης, καθορίζεται, μεταξύ άλλων και η υποχρέωση συμπλήρωσης 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

 

Επισημαίνεται ότι, δεν πρέπει να συγχέεται η απαίτηση της συμπλήρωσης της 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση, βάσει της Υπουργικής Απόφασης της πρόσκλησης, με τα οριζόμενα στο Άρθρο  5 του ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΜΕ του Παραρτήματος ΙΙ (και ειδικότερα του 3ου άρθρου) σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού/καθορισμού του μεγέθους μίας επιχείρησης βάσει του αριθμού των  απασχολουμένων.

 

Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η αυτοαπασχόληση των ιδιοκτητών – επιχειρηματιών, δεν δύναται να συνυπολογιστεί για την πλήρωση, της προϋπόθεσης συμμετοχής, της 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας».

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content