Επικύρωση του 4ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Σε συνέχεια της απόφασης επικύρωσης του 4ου Πίνακα Αξιολόγησης Προτάσεων, ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει, όπως προβλέπεται στην αναλυτική πρόσκληση, η αποστολή του, στη δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική δ/νση επικοινωνίας, σε κάθε δικαιούχο. Ακολούθως, ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής ένστασης η οποία υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Επισημαίνεται ότι η περίοδος υποβολών έχει λήξει και δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα επανυποβολής απορριφθείσας αίτησης.

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση και τον πίνακα αξιολογημένων προτάσεων

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content