Νέα – Ανακοινώσεις ενίσχυση ίδρυσης

6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Επενδυτικών σχεδίων με τίτλο Προκήρυξη Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

1η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

Απόφαση Ένταξης Πράξης «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Επενδυτικών σχεδίων με τίτλο Προκήρυξη Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Επενδυτικών σχεδίων με τίτλο Προκήρυξη Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ του ΕΠ “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020”

1η Τροποποίηση της 1623/03-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΚΟ7ΛΒ-Α3Δ/ΦΕΚ1249/Β/12.04.2019) Απόφασης Ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΤ) Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Επενδυτικών σχεδίων με τίτλο Προκήρυξη Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής Επενδυτικών σχεδίων με τίτλο Προκήρυξη Δράσης ΠΕΠ: “Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”

Πατήστε για να δείτε την Απόφαση          

Skip to content