Δεσμός

Πολιτική Ποιότητας

      Στόχος του φορέα είναι να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και εφαρμογής Μέτρων Προγραμμάτων από αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, μεγιστοποιώντας το όφελος των πελατών του και εξασφαλίζοντας την πλήρη ικανοποίησή τους.  Η διασφάλιση της ποιότητας των έργων που υλοποιεί ο φορέας απαιτεί την πλήρη αφοσίωση στο έργο και αξιοποίηση όλων …

Πολιτική Ποιότητας Read More »

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ ΑΜΘ – Οικονομική Συμβουλευτική (ή «ΔΕΣΜ-ΟΣ», ή «φορέας»), είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας, με σκοπό την ανάληψη και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των ΜΜΕ (Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ). Ο φορέας διέπεται …

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Read More »

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο στόχος του υποκαταστήματος του ΕΦΕΠΑΕ στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή  υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου του ΕΦΕΠΑΕ, το υποκατάστημα στην Κομοτηνή (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) έχει τις κάτωθι κύριες δραστηριότητες: Ευρεία δημοσιοποίηση των …

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Read More »

Ταυτότητα

Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Κομοτηνή αποτελούμενος από τους κάτωθι 6 εταίρους:

Skip to content