Έντυπα – Υλοποίηση

Έντυπα για την λήψη Προκαταβολής στα πλαίσια του Προγράμματος “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» Για την καταβολή της επιχορήγησης προκαταβολής απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Εκτυπωμένο από το ΠΣΚΕ Αίτημα χορήγησης Προκαταβολής υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (εταιρική σφραγίδα) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης 2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη εκτύπωση). …

Έντυπα για την λήψη Προκαταβολής στα πλαίσια του Προγράμματος “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” Read More »

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας δικαιούχων της Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

  Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου) τους, οι Δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη Δράση ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να υλοποιήσουν την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου, σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει. Kατά την …

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας δικαιούχων της Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” Read More »

Skip to content