Έντυπα – Υλοποίηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων του Β΄ προσωρινού καταλόγου της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»

Ενημερωτικό Σημείωμα Οδηγιών Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 1860/614/Α3/26.03.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και …

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων του Β΄ προσωρινού καταλόγου της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» Read More »

Πληροφορίες και υλικό για τη λήψη προκαταβολής

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν το αίτημα τους σε έντυπη μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , συμπεριλαμβανομένης της εγγυητικής προκαταβολής, στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Απ. Σούζου …

Πληροφορίες και υλικό για τη λήψη προκαταβολής Read More »

Σηματοδότηση των έργων για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020, οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται απο τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαθρωτικά Ταμεία, θα πρέπει να …

Σηματοδότηση των έργων για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ Read More »

Υπεύθυνες Δηλώσεις Ένταξης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Η Υπεύθυνη Δήλωση Α υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής και προσκομίζεται επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. Η Υπεύθυνη Δήλωση Β των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι συνδεδεμένες με την επιχείρηση υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο σε περίπτωση …

Υπεύθυνες Δηλώσεις Ένταξης Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Read More »

Skip to content