Έντυπα – Υλοποίηση

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)»

Υπενθυμίζεται στους Δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)», ότι στο πλαίσιο της οριστικής ένταξης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, θα πρέπει να τηρείται η ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας. (Για τη λήψη του απαιτούμενου υλικού δημοσιότητας παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ) Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της Πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνει υποχρεωτικά το κοινό σχετικά με τη …

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)» Read More »

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)»

  Υπενθυμίζεται στους Δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)», ότι στο πλαίσιο της οριστικής ένταξης του επιχειρηματικού τους σχεδίου, θα πρέπει να τηρείται η ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δημοσιότητας. (Για τη λήψη του απαιτούμενου υλικού δημοσιότητας παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ) Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της Πράξης, ο Δικαιούχος ενημερώνει υποχρεωτικά το κοινό σχετικά με …

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ κύκλος)» Read More »

Έντυπο υλικό για τη λήψη προκαταβολής

Για τη λήψη προκαταβολής ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα στο ΠΣΚΕ , www.ependyseis.gr στο σχετικό πεδίο, συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες και αποστέλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Απ. Σούζου 14, 69133 Κομοτηνή, ΤΘ 145). Πατήστε για να κάνετε λήψη των εντύπων (αρχείο rar)

Σηματοδότηση των έργων για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020, οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται απο τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαθρωτικά Ταμεία, θα πρέπει να …

Σηματοδότηση των έργων για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ Read More »

Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων

  Με το παρόν έντυπο οι επενδυτές της δράσης Ενίσχυση Πτυχιούχων Α’ Κύκλος, μπορούν να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους σε περίπτωση διαφωνίας τους με την αξιολόγηση του Αιτήματός τους. Υπενθυμίζεται ότι : Το έντυπο πρέπει να είναι εμπρόθεσμο, εντός 15 ημέρων από την επόμενη λήψης της επιστολής ενημερώσης του δικαιούχου. Πρέπει απαραιτήτως να φέρει υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου/αυτοαπασχολούμενου και σφραγίδα …

Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων Read More »

Υποστηρικτικό Υλικό για τα δικαιολογητικά ένταξης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ της υπ’ αριθμ. 6292/1921/Α2/25-10-2016 Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Προσωρινός κατάλογος  Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕκ)” 2014 – 2020 πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο …

Υποστηρικτικό Υλικό για τα δικαιολογητικά ένταξης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” Read More »

Skip to content